Phủ Nano bảo vệ sơn ô tô Nano4 – Car Protect

  • Không độc
  • Dễ dàng để làm sạch
  • Bảo vệ Sơn
  • Thời gian bảo dưỡng 12 – 24 giờ
  • Bảo vệ đến 5 năm